תנאי השימוש באתר מדיה באייר

 

 

תנאי השימוש:

ברוכים הבאים לאתר "מדיה באייר"  (Media Buyer.co.il) על ידי גישה לאתר זה ואת השירותים שהאתר מציעה לך את\ה נותן הסכמתך לתנאי שימוש המפורטים להלן:

תנאי השימוש באתר ניתנים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני משתמשים ממין זכר ונקבה .

מדיה באייר:

מדיה באייר כוללת את בעלי האתר clickmaker.co.il  וכן את שותפיה העסקיים לרבות חברת כלכליסט (להלן: "מדיה באייר" וכל שותף עסקי אחר שיאושר ע"י הנהלת מדיה באייר.)

תנאי שימוש:

 1. השירותים והמידע הניתנים באתר זה נועדו לשימוש "כפי שהם", ללא אחריות מכל סוג שהוא. בשום נסיבות לא תהיה "מדיה באייר" אחראית לכל תביעות, הפסדים או נזקים הנובעים מטעויות, תקלות, פגמים או מגבלות של השירותים הניתנים. אתה תישא באחריות מלאה והבלעדית לשימוש בשירותים הללו. "מדיה באייר" לא תהיה אחראית לכל נזק כספי או אחר, ישיר ו \ או נזק עקיף, כתוצאה מהשימוש ו / או ההסתמכות על המידע שמופיע בתכנים שלך המופיעים בפלטפורמת  "מדיה באייר". לרבות אך לא מוגבל לנזקים בגין התנהלות עסקית, ו\או תוכן פוגעני ו\או הפרת זכויות יוצרים ו\או תקלה טכנית שארעה ו\או בעיית אחסון ו\או נזקים שנגרמו לצד שלישי ו\או נזקים לחומרה שנגרמו עקב שימוש באתר.

 2. בשום מקרה "מדיה באייר" אינה אחראית לנזק תוצאתי או נסיבתי כלשהו (כולל כל, בלי יוצא מן הכלל, המקרים של הפסד רווחים, הפסקת פעילות עסקית, אבדת מידע עסקי, או אבדות כספיות אחרות), הקשורים במישרין או בעקיפין לאתר האינטרנט בבעלות "מדיה באייר" .

 3. תוכן המידע שיועלה לאתר האינטרנט יהיה בשליטה, באחריות ובידיעה בלעדית שלך. "מדיה באייר"  לא תהיה אחראית בכל מובן או אופן לתוכן שיועלה או יוכנס לאתר "מדיה באייר"  על ידיך או מי מטעמך, ובכלל כך תוכן מפר זכויות יוצרים, תוכן פוגעני ותוכן האסור על פי כל דין .

 4. יובהר כי "מדיה באייר"  תהיה פטורה מכל אחריות לתוכן שיועלה לאתר "מדיה באייר"  על ידך או מי מטעמך, כאמור לעיל, אף במידה ותוכן זה יובא לידיעת "מדיה באייר"  בכל דרך שהיא .

 5. במידה ויגרם ל"מדיה באייר"  נזק בגין תכנים שהעלית לאתר "מדיה באייר", תפצה את "מדיה באייר"  בתוך 45 ימי עסקים מיום הגשת הדרישה לתשלום

זכות יוצרים:

 1. "מדיה באייר"  היא הבעלים המלא והבלעדי של זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים הנוגעות לאתר זה, לרבות שם האתר, שמות מתחם, העיצוב, התוכן, קוד תכנותי, קבצי גרפיקה, טמפלייטים, צילומים, ניסוחים מילוליים וכל חומר אחר הכלול בו.

 2. אין היתר לאף צד שלישי שאינו נציג רשמי בעל אישור בכתב מטעם "מדיה באייר להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא אישור מראש ובכתב  מ"מדיה באייר"  את אחד מהמרכיבים הנ"ל באתר.

 3. אין לעשות כל שינוי בתמונות המופיעות באתר, לרבות עיבוד, ליטוש וכל פעולה גראפית אחרת ללא אישור מפורש מ "מדיה באייר" או בעל זכויות היוצרים על התמונות.

עדכון אתר

 1. "מדיה באייר"  עשויה לבצע שינויים באתר מעת לעת, לרבות מראה החזותי של האתר, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים באתר או כל היבט אחר של שירותים אלה. השינויים עלולים להיות כרוכות בתקלות ו / או אי נוחות, ועוד. "מדיה באייר"  לא תישא בכל אחריות לכל תביעות או נזקים שנגרמו כתוצאה מהשינויים כאמור ו / או לכל תקלות נלוות.

 2. בחלק מדפי האתר, יימצאו תנאים נוספים, והשימוש בדפים אלה יהיו כפופים הן לתנאי השימוש הכלליים המתוארים בסעיף זה וכן לתנאים הספציפיים שצוינו בדפים עצמם.

 3. מידע הניתן בפרויקטים ספציפיים, שאלות ותשובות, קישורים וכל מידע אחר המתפרסמים ומתעדכנים באתר מתעדכן בתדירות גבוהה ונועד למידע כללי בלבד. מידע מדויק ועדכני ניתן לקבל באמצעות פנייה בכתב ל "מדיה באייר" .

אחריות בפרסום:

 1. סוכם על הצדדים כי "מדיה באייר" ו"כלכליסט" לא יישאו באחריות בגין שיבושים באתר ולא יהיו חייבים בפיצוי כל שהו בשל כך. על אף האמור, במידה ושיבושים באתר יובילו להעדר זמינות של הפרסום לפחות למשך 5 ימי עסקים ברציפות, כלכליסט ו\או מדיה באייר יאריכו את זמן מסע הפרסום וזאת לפי שיקול דעת של כלכליסט ו\או מדיה באייר. מוסכם על הצדדים שארכה זו תהווה פיצוי מוסכם והלקוח לא יהיה זכאי לכל סעד אחר בגין אי זמינות.

העברת זכויות הפרסום:

 1. לקוח אינו רשאי להמחות את התחייבויותיו ו\או זכויותיו על פי הסכם זה לצד שלישי. מדיה באייר רשאית תהיה רשאית להמחות את התחייבויותיה על פי הסכם זה לצד שלישי כל עוד לא יפגעו זכויות הלקוח.

 

סמכות שיפוט:

השימוש באתר זה יחול אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות שיפוט בלעדית בגין כל דבר ועניין נובע מהסכם זה או מהאתר הם בבתי המשפט של מדינת מחוז תל אביב בישראל.